Εικ. 2β. Επιταξιακό γραφένιο στην όψη C του 4H-SiC. (i) Εικόνα TEM της διατομής πολυστρωματικού επιταξιακού γραφενίου. (ii) Εικόνα STM ατομικής ανάλυσης που δείχνει ένα εξαγωνικό πλέγμα. (iii) Εικόνα AFM. Οι λευκές γραμμές είναι «puckers» στα φύλλα γραφενίου. Ευγενική χορηγία του ECS Transactions, 19(5), 95 (2009).

Εικ. 2β. Επιταξιακό γραφένιο στην όψη C του 4H-SiC. (i) εικόνα TEM του
διατομή πολυστρωματικού επιταξιακού γραφενίου. (ii) Εικόνα STM ατομικής ανάλυσης
που δείχνει ένα εξαγωνικό πλέγμα. (iii) Εικόνα AFM. Οι άσπρες γραμμές είναι «μαζί».
τα φύλλα γραφενίου. Ευγενική χορηγία του ECS Transactions, 19(5), 95 (2009).

Μεταφράζω "