Επιλέξτε σελίδα

Picture4

Εικ. 2γ. Αρχικά στάδια ανάπτυξης γραφενίου σε Cu. (i) SEM γραφενίου σε Cu.
(ii) Χάρτες Raman του γραφενίου σε SiO2/Si. Τα μέρη (i) και (ii) αναπαράγονται με ευγένεια
of ECS Transactions, 19(5), 41 (2009). (iii) Μεμβράνες γραφενίου που αναπτύσσονται σε Ni
και μεταφέρεται σε γκοφρέτα Si. Αναπαράγεται με την άδεια του Nano Lett.,
9, 30 (2009).

Μεταφράζω "