Εικ. 3. (α) Τα φερμιόνια του Schrödinger. η πράσινη κουκκίδα είναι το ηλεκτρόνιο. (β) Τα φερμιόνια Dirac στο γραφένιο. Αναπαράγεται με άδεια του Science Review, 324, 1531 (2009).

Εικ. 3. (α) Τα φερμιόνια του Schrödinger. η πράσινη κουκκίδα είναι το ηλεκτρόνιο. (β) Dirac
φερμιόνια στο γραφένιο. Αναπαράγεται με την άδεια του Science Review, 324,
1531 (2009).

Μεταφράζω "