Εικ. 4. (α) Δομή ζώνης του γραφενίου. Οι ζώνες σθένους και αγωγιμότητας εφάπτονται σε διακριτά σημεία στη ζώνη Brillouin. Αναπαράγεται με άδεια του Physics Today, 59(1), 21 (2006). (β) Σχηματική απεικόνιση (i) του ανοίγματος του διακένου ζώνης σε γραφένιο διπλής στιβάδας από ηλεκτρικό πεδίο. (ii) Σχηματική διάταξη της συσκευής που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του κενού. (iii) Χαρακτηριστικά μεταφοράς του FET γραφενίου. Αναπαράγεται με άδεια της IEDM Tech. Digest, 23.1.1, 552 (2010)

Εικ. 4. (α) Δομή ζώνης του γραφενίου. Το σθένος και η αγωγιμότητα
μπάντες αγγίζουν σε διακριτά σημεία στη ζώνη Brillouin. Αναπαράγεται με
άδεια του Physics Today, 59(1), 21 (2006). (β) Σχηματική απεικόνιση
(i) του ανοίγματος διάκενου ζώνης σε διπλοστιβάδα γραφενίου από ηλεκτρικό πεδίο. (ii) Σχηματική
της συσκευής που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του κενού. (iii) Χαρακτηριστικά μεταφοράς του
γραφένιο FET. Αναπαράγεται με άδεια της IEDM Tech. Digest, 23.1.1,
552 (2010)

Μεταφράζω "