Εικ. 6. Κέρδος ρεύματος ft, μέγ. χαρακτηριστικά από: (α) IBM που εμφανίζει συχνότητα αποκοπής 170 GHz για μήκος πύλης 90 nm.17 Αναπαράγεται με άδεια της IEDM Tech. Digest, 9.6.1-9.6.3, 226 (2010); (β) Η Samsung εμφανίζει συχνότητα αποκοπής 200 GHz για μήκος πύλης 0.24 μm.18 Αναπαράγεται με άδεια της IEDM Tech. Digest, 23.5.1-23.5.4, 568 (2010); και (γ) Εγγενή χαρακτηριστικά IV συσκευής 0.44 um που κατασκευάστηκε με χρήση BN ως διηλεκτρικό πύλης. Οι συμπαγείς γραμμές υποδεικνύουν καμπύλες προσαρμογής μοντέλου.19 Αναπαράγεται με άδεια της IEDM Tech. Digest, 23.2.1-23.2.4, 556 (2010).

Εικ. 6. Κέρδος ρεύματος ft, μέγ. χαρακτηριστικά από: (α) IBM που εμφανίζει συχνότητα αποκοπής 170 GHz για μήκος πύλης 90 nm.17 Αναπαράγεται με άδεια του
IEDM Tech. Digest, 9.6.1-9.6.3, 226 (2010); (β) Η Samsung εμφανίζει συχνότητα αποκοπής 200 GHz για μήκος πύλης 0.24 μm.18 Αναπαράγεται κατόπιν άδειας
της IEDM Tech. Digest, 23.5.1-23.5.4, 568 (2010); και (γ) Εγγενή χαρακτηριστικά IV συσκευής 0.44 um που κατασκευάστηκε με χρήση BN ως διηλεκτρικό πύλης. Συμπαγείς γραμμές
υποδεικνύουν καμπύλες προσαρμογής μοντέλου.19 Αναπαράγεται με άδεια της IEDM Tech. Digest, 23.2.1-23.2.4, 556 (2010).

Μεταφράζω "