Θερμική διαχείριση

Προϊόντα που αξιοποιούν την υψηλή, εντός επιπέδου αγωγιμότητα του γραφενίου για την προώθηση λύσεων θερμικής διαχείρισης

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα